شورای اداری به سبک ما

به نام خدا

           در برخی سازمان ها و نهادها ، به منظور یافتن راهکار برای حل مشکلات و استفاده از ایده ها و نظرات همکاران و همچنین هماهنگی بیشتر در اموری که همکاری چند واحد را می طلبد شورای اداری تشکیل می گردد که در حقیقت اتاق فکر آن اداره یا سازمان محسوب می گردد ولی در سازمان ما تا آنجا که من اطلاع دارم شورای اداری محلی است برای گرفتن مجوز جهت انجام اقداماتی که تبعات و اعتراض در پی دارد تا بدین وسیله فشار وارده به مدیر واحد کاسته شود و معترض نتواند تصمیم گیر را شناسایی کند.

            در این جلسه اعضایی که اجازه سخن گفتن دارند مشکلات واحد خود را بیان می کنند و نظریه ارشادی یا دستور اجرایی از مدیر واحد دریافت می کنند. در پایان جلسه نیز، نه مصوبات مرور می شود و نه امضایی از کسی گرفته می شود. صورتجلسه نیز دو هفته بعد، پس از چندین بار رفتن و برگشتن دبیر جلسه حضور مدیر واحد و هماهنگ نمودن مطالبی که باید در صورتجلسه آورده شود تنظیم می شود و جهت اجرا ( معمولا یک یا دو روز قبل از تشکیل جلسه بعدی) ارسال می گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید