جان

باسمه تعالی

وقتی لحن صحبت و نگارش تلخ و گزنده است با کلماتی مانند عزیز و جان نمی شود مخاطب را قانع کرد که دوستانه است.

/ 0 نظر / 5 بازدید