باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نامعادله

شورای شهری سه هکتار زمینی را که دارای سند مالکیت است به تصاحب در می آورد و به قرار متری 300 تومان به فامیل و نزدیکان اعضا می فروشد. این زمین سپس متری 60000 تومان به فروش می رسد. صاحب قانونی زمین به دادگاه شکایت می کند و دادگاه رأی به جبران خسارت او می دهد. اعضا شورا با گذاشتن ودیعه آزاد می شوند و تا پایان دوره عضویت در شورا ( یک سال) مهلت دارند که خسارت او را جبران کنند. سوال:

1.     اگر مادر زن یکی از اعضا 200 متر زمین گرفته باشد ، چند میلیون  تومان به چنگ آورده است؟

2.     اگر برادر زن عضوی دیگر 500 متر زمین گرفته باشد و حالا آن را بفروشد آیا واجب الحج می شود یا خیر؟

3.  اگر برای جبران نصف خسارت ، بخواهند عوارض را زیاد کنند ، هر شهروند چه مبلغی باید ماهانه بپردازد؟ ( جمعیت شهر را 50000 نفر در نظر بگیرید)

4.  اگر برای جبران بقیه ی خسارت قصد فروش زمین های سند دار شهرداری را داشته باشند و هر متر مربع زمین شهرک صنعتی را 500000 تومان بفروشند  چند متر مربع زمین نیاز است؟  

5.     برای آزاد شدن این اعضا از بازداشت ، چه مبلغی باید ودیعه گذاشته می شد؟

6.     پیدا کنید پرتقال فروش را . 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید