انسان موفق

باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

این مطالب را در یک نشریه خواندم:

انسان موفق و انسان ناموفق:

ý  انسان موفق با جبران اشتباهش پشیمانی خود را نشان می دهد ، انسان ناموفق "پشیمانم" را به زبان می آورد ولی اشتباه خود را تکرار می کند.

ý     انسان موفق گوش می دهد ، انسان ناموفق منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن است.

ý  انسان موفق می گوید باید راه بهتری هم وجود داشته باشد ، انسان ناموفق می گوید تا بوده همین بوده و تا هست همین است.

ý  انسان موفق به افراد برتر از خود احترام می گذارد و می کوشد از آنها چیزی بیاموزد ، انسان ناموفق از افراد برتر از خود نفرت دارد و در پی یافتن نقاط ضعف آنهاست.

ý  انسان موفق گام های متعادلی بر می دارد ، انسان ناموفق دو نوع سرعت دارد : یا خیلی کند یا خیلی تند.

 

 

ý  زندگی چون درس حساب است بیایید خوبی ها را جمع کنیم ، بدیها را کم کنیم ، خوشی ها را ضرب کنیم و شادیها را تقسیم کنیم.

ý     محبت مانند آب است برای گل که هرگاه به آن نرسد پژمرده می شود.

ý     دردها از خطاها است بیایید خطا نکنیم.

ý     درسی که تنها حفظ کنید درس نیست ، درس آن است که تو را حفظ کند.

ý     سکوت طلاست، کم گویی نقره است ، پر گفتن بلاست.

ý     هر گاه خانه ای از رنج ساختی برای آب شدنش گریه نکن!

ý     عشق های تلفنی به طلاقهای تلگرافی منجر می شود.

ý     عشق مقصد نیست بلکه مرکبی است برای رسیدن به مقصد.

ý     قلب را به کسی بسپار که قلب همه هستی برای او می تپد.

ý     کسی زیبایی را خوب می بیند که از گناه چشم بپوشاند.

ý     دلی که با خدا ارتباط ندارد عروس شیطانی است.

ý     نگفتنی را می توان گفت اما گفت را نمی توان پس گرفت ، عاقل هر چیزی را نمی گوید.

ý     در زندگی مهم این نیست که به تمام آرزوها برسیم بلکه مهم این است که هدف دار زندگی کنیم.

ý     به زبانت هرگز رخصت نده که پیش از اندیشه ات به راه بیفتد .

ý     خدا نیاز را بر پا کرد تا انسانی هیچگاه تنها نماند.

ý     عشقی که با یک نگاه آغاز شود با یک اخم پایان می پذیرد.

ý     هیچ متاعی پر بار تر از آبرو نیست.

ý     هیچ شکستی پر ارزش تر از شکست غرور نیست.

ý     هیچ آغازی زیباتر از سلام نیست.

ý     هیچ پیمانی مقدس تر از ازدواج نیست.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید