بیمارستان واحد

به نام خدا

گفت: استاندار به وزارت اعلام کرده که در شهر آران و بیدگل یک بیمارستان ساخته شود .

گفتم: کجا؟ اگر قرار باشد یک بیمارستان باشد باید بین دو شهر باشد.

گفت: چون قبلا در کنار بیمارستان سیدالشهدا ساخت بیمارستان جدید شروع شده همانجا خواهد بود.

گفتم: پس بیمارستان دیگر چی؟ قرار بود که دو بیمارستان ساخته شود!!!!

گفت: اگر فرماندار بتواند نظر استاندار را عوض کند دو بیمارستان ساخته خواهد شد. روز چهارشنبه همین هفته گروهی از وزارت برای بررسی و تدارک دور دوم سفر ریاست جمهوری به منطقه ، به کاشان می آیند.

پیش از این هر وقت صحبت از ساخت بیمارستان واحد در مدخل شهر می شد شورای شهر و امام جمعه و فرماندار صحبت از دو بیمارستان می کردند هنگامی که از دانشگاه دستور متوقف ساختن عملیات ساخت بیمارستان جدید سیدالشهدا به علت نداشتن مجوز به فرمانداری داده شد فرمانداری چنین کاری نکرد و توپ را به زمین دانشگاه انداخت . هزینه هایی هم که در جنب میدان دانش انجام گرفت با چراغ سبز مسئولین بوده است.  چرا استاندار یک دفعه چنین تصمیمی گرفته جای سوال دارد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
پزشک78

مگر اولا این ساختمان نباید زیر نظر دانشگاه انجام شود؟ پس فرمانداری چرا چنین تبلیغاتی میکند؟