طرح تحول نظام سلامت (1)

بندهایی از آیین نامه برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی:

- کلیه بیمارستان های درمانی/ آموزشی درمانی جنرال 64 تا 96 تخت فعال ( از جمله بیمارستان سیدالشهدا) ، ضروری است دارای یک پزشک مقیم از یکی از رشته های تخصصی داخلی ، جراحی عمومی و یا طب اورژانس باشند.

- دانشگاه در انتخاب رشته های تخصصی و تعداد متخصص مورد نیاز بیمارستان باید بر اساس بخش های موجود و بیمارپذیری بیمارستان عمل نماید.

- بیمارستان های تک تخصصی زنان ( از جمله بیمارستان شهید رجایی) می بایست دارای  3 پزشک مقیم با تخصص های زنان ، بیهوشی و یک متخصص  اطفال با اولویت فوق تخصص نوزادان باشند.

- در صورتی که در هر یک از بیمارستان های مشمول برنامه ، امکان پوشش مقیمی توسط پزشکان آن مرکز وجود نداشت ، دانشگاه مکلف است از پزشکان سایر مراکز و یا پزشکان آزاد با عقد قراداد استفاده نماید.

- تمام بیماران بستری تحت نظر اورژانس باید پیش از ترخیص توسط پزشک متخصص مقیم مربوط، ویزیت شده باشند.

-          حق الزحمه پزشک مقیم به طور متوسط به ازای هر شب مقیمی ، پنج میلیون ریال در سال 1393 می باشد . در سال های بعد رقم حق الزحمه از سوی وزارت بهداشت در ابتدای هر سال اعلام می گردد.


در حال حاضر با توجه به مفاد آیین نامه ، بیمارستان سیدالشهدا دارای یک پزشک متخصص مقیم ( داخلی یا جراحی) در تعدادی از شب ها می باشد ولی این برنامه شامل تمام ماه نمی شود. در بیمارستان شهید رجایی نیز هنوز اجرا نشده است.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید