مسکن مهر گلستان (2)

به نام خدا

           در جلسه ای که چند روز قبل در مرکز استان تشکیل گردیده موضوع مسکن مهر گلستان نیز مطرح گردیده و مقرر شده تا در خود شهرستان تصمیم گیری شود به همین منظور جلسه ای قرار است روز سه شنبه آینده برگزار گردد و در این مورد تصمیم گیری شود

/ 0 نظر / 3 بازدید