اسرار بیمار

به نام خدا

در کلیه موارد ذیل نیاز به دستور کتبی ریاست یا مدیریت بیمارستان می باشد :

*        مواردی که برای افشای اطلاعات بیمار نیاز به اجازه وی می باشد :

-         ارائه اطلاعات کتبی یا شفاهی به اشخاص خارج از بیمارستان توسط اعضای کادر پزشکی و رزیدنتی

-         درخواست خود بیمار البته با نظر پزشک معالج : پرونده پزشکی هر بیمار به بیمارستان تعلق دارد و خود بیمار فقط می تواند کتباً خلاصه مدارک پزشکی یا فتوکپی این اسناد را تقاضا نمایند. در این صورت، اطلاعات پرونده را فقط با اجازه نامه امضاء شده تاریخ دار می توان با توجه به نظر پزشک در اختیار بیمار قرار داد.

-         درخواست اعضای خانواده بیمار

-         درخواست پزشکان متفرقه داخل یا خارج بیمارستان : پزشکان متفرقه (داخل یا خارج از بیمارستان) که اطلاعاتی درباره یک بیمار می خواهند باید اجازه نامه کتبی بیمار را ارائه نمایند.

-         برای اهداف بازپرداخت :

 • درخواست کارفرمای بیمار : در مواردی که یک کارفرما هزینه های بیمارستانی کارمندش را پرداخته یا تعهد نموده بیمارستان را مجاز به واگذاری اطلاعات پزشکی نمی کند مگر با اجازه نامه رسمی از بیمار یا نماینده قانونی او
 • درخواست شرکت های بیمه : پزشکان کادر نمی توانند به شرکتهای بیمه اجازه دریافت پرونده ای را بدهند

-         تقاضای وکلای دادگستری : پزشکان کادر نمی توانند به وکلای دادگستری اجازه دریافت پرونده ای را بدهند

*        مواردی که برای افشای اطلاعات بیمار نیاز به اجازه وی نمی باشد :

-         برای اهداف مدیریتی و اداری بیمارستان (قانون 120) : اطلاعات مدارک پزشکی برای کارکنان حسابداری که با پرونده بیماران سر و کار دارند بدون اجازه رسمی بیمار می تواند افشاء شود.

-         برای مشاوره و مراقبت مستقیم بیمار (قانون 122) : بیمارستان می تواند پرونده بیمار را در اختیار فردی که در ارتباط با تیم درمانی بیمار است مثل پزشک ، پرستار، مسئول آزمایشگاه و ... بدون اجازه قرار دهد.

-         برای اهداف تحقیقاتی (قانون 124) مشروط به موارد ذیل در اختیار قرار گیرد :

 • دانشجویان واحدهای تابعه دانشگاه : با ارائه معرفی نامه از معاون آموزشی دانشکده یا اداره کل امور آموزش دانشگاه
 • اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاه ها : با ارائه معرفی نامه از سرپرست مرکز امور هیئت علمی و معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان
 • دانشجویان سایر دانشگاه ها : با ارائه معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه منضم به معرفینامه دانشگاه مبدأ
 • پرونده ها نباید از بخش مدارک پزشکی خارج شوند.
 • طرح تحقیقاتی باید تأیید شده باشد.

-         برای مراجع قضایی :

 • افشاء با حکم قانون (قانون 127) : این قانون در خصوص شناسایی دقیق بیمار است مثلاً بیماری  که مرتکب خلافی شده و تحت پیگرد قانونی بوده و از طرف وزارتخانه خاصی باید مورد بررسی قرار گرفته و افشاء مشخصات از لحاظ امنیتی می تواند کمک شایانی نماید
 • اعمال قانون (قانون 128) : این قانون در خصوص افشاء اطلاعات بیمارانی است که جرم یا خلاف آنها محرز شده باشد و پرونده آنها باید برای مقاصد قانونی استفاده شود
 • اقدامات مربوط به قضاوت (قانون 129) : این قانون برای مواقعی است که مدارک پزشکی بیمارستان در معرض اتهامی قرار گرفته و این مدارک اگر برای تکمیل پرونده مورد استفاده قرار گیرد و در جای دیگر افشاء نشود می تواند برای قاضی فاش شود
 • مجوز احضاریه ها و تحقیقات (قانون 130) : این قانون برای مواقعی است که پروند‌ه ای برای شورایعالی پزشکی و یا جلسه دادگاه مورد نیاز است و به ازای آن یک تأییدیه کتبی دال بر سری بودن مدارک پزشکی از دریافت کننده پرونده اخذ و یک برگ فتوکپی از احضاریه و یا دعوت‌نامه مذکور در بخش مدارک پزشکی نگهداری می شود.

-         تقاضای مراکز دیگری که بیمار برای ادامه درمان به آنها مراجعه کرده است : چنانچه بیماری در بیمارستان دیگری بستری شده بیمارستان اخیر می تواند در برابر درخواست کتبی و ذکر این مطلب که بیمار در آن بیمارستان بستری است بدون اجازه نامه ، اطلاعات لازم را دریافت دارد.اگر پزشکی از ارسال خلاصه پرونده بیمارش به جهت ادامه در بیمارستان دیگر ممانعت کند، مسئول بخش مدارک پزشکی با هماهنگی مدیریت بیمارستان می تواند راساً نسبت  به ارسال خلاصه پرونده اقدام نماید.

-         مددکاران اجتماعی و بخشهای پیگیری : می توانند محتوای اطلاعات غیر پزشکی(اجتماعی) پرونده‌ها را به نحوی که در مقررات خاص تدوین شده در اختیار بگیرند. برای واگذاری اطلاعات پزشکی جهت این گروه باید اجازه لازم اخذ شود.

-         خانواده بیمار در موارد مصلحت وی از دیدگاه پزشک

-         برای اهداف آموزشی : جهت دسترسی دانشجویان به پرونده ها باید ابتدا استاد مربوط مجوز این کار را بدهد و در صورت موافقت ریاست یا مدیریت بیمارستان این افراد می توانند به اصل پرونده دسترسی یابند.

-         درخواست نظام پزشکی : کلیه موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط (اعم از دولتی و غیر دولتی) مکلفند دلایل ، پرونده ها و اطلاعاتی را که دادگاهها و دادسراهای انتظامی نظام پزشکی از آنها مطالبه می کنند را حداکثر ظرف یک ماه در دسترس آنها قرار دهند

-         بازرسین مراجع قانونی : در مواردی که بازرسین صرفاً برای مطالعه پرونده بالینی و یا بررسی وضع بیماران بستری در آن بیمارستان (نظر به ضرورت خاص و به حکم مراجع قانونی) مراجعه می نمایند، شخص مراجعه کننده حتماً باید معرفی نامه از نهاد مربوطه و حکم دادستان آن شهرستان را همراه داشته باشد. یا دارای کارت مخصوص بازرسی از مراکز درمانی یا ابلاغ ماموریت از مقامات مسئول آن وزارتخانه بوده و حتماً پزشک باشد.

-         بازرسین سازمان بازرسی کل کشور : طبق مفاد ماده 8 قانون تشکیل این سازمان ، کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها ، ادارات ، سازمان ها و مؤسسات ، در واحد های مشمول این قانون مکلفند اسناد ، اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

-         برای اهداف پایش کیفیت در کشور :

 • ·        ممیزی و ارزیابی (قانون 125) : این قانون در زمینه تفکیک و ارزیابی پرونده بیماران است یعنی اینکه پرونده را از لحاظ استانداردهای مدارک پزشکی در زمینه های مختلف آن بررسی می کنند و در این مورد برای افشاء اطلاعات پرونده‌ نیازی به اجازه رسمی بیمار وجود ندارد
 • ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرف پزشکی و وابسته تعزیرات حکومتی : شاغلان حرفه های پزشکی موظفند اسرار و نوع بیماری بیمار را ـ مگر در موارد تصریح شده در قوانین ـ حفظ کنند.
 • ماده 44 قانون رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرف پزشکی و وابسته تعزیرات حکومتی : موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط ،اعم از دولتی یا غیر دولتی مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر مؤسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رئیس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیئت های بدوی و عالی انتظامی ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست ، در اختیار هیئت های یادشده قرار دهند ، در غیر اینصورت طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.
 • نامه رسمی متقاضی پرونده یا اطلاعات در مواردی که نیاز به اجازه بیمار ندارد و یا نامه رسمی بیمار در مواردی که نیاز به اجازه بیمار دارد از نظر تأییدیه رئیس یا مدیر بیمارستان بررسی شده و اصل آن در بایگانی پزشکی نگهداری می شود.

اطلاعات درخواستی با رعایت قوانین فوق به متقاضی داده می شود.

/ 3 نظر / 150 بازدید
سید علیرضا رئیسی گرگانی

درود فراوان به شما بزرگوار فرهیخته ، ادیب و شاعر توانمند منتظر حضور گرم و نظر سازنده شما در تارنمایم هستم ارادتمند رئیسی گرگانی

سینا

با سلام و احترام غذر می خام میخاستم بدونم این قوانینی که بهشون استناد کردید مربوط به کدوم قانونه ؟ با تشکر از سایت خوبتون