همیار پلیس

باسمه تعالی
امروز به اتفاق خانواده جهت بازدید اقوام به بادرود رفتیم. پس از بازگشت پسرم امیررضا (کلاس سوم دبستان ) برگه ای به من داد  که روی آن نوشته شده بود:
راننده ی عزیز !شما را به خاطر سبقت غیرمجاز  . سرعت زیاد. حرف زدن با بغل دستی . تمیز نکردن ماشین و چیز خوردن هنگام رانندگی که هر کدام ۲۰۰۰ تومان می ارزد جریمه می نمایم.
و قصد داشت که نقدی دریافت کند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
عبدالصمد رحمن

پسر کو ندارد نشان از پدر ....[گل][گل][گل]

منوچهر

حالا کارهای دیگر را انجام نمی دهی حداقل ماشینت را تمیز کن