آینه

باسمه تعالی

امام صادق (ع) می فرماید: المؤمن مرآت المؤمن

 انسان با ایمان ، آینه انسان  با ایمان است.

ویژگی های آینه:

1- آینه خوب ، خودش نباید زنگار داشته باشد .

2- آینه عیب ها و خوبی ها را با هم نشان می دهد. فقط عیب ها یا فقط خوبی ها را نشان نمی دهد.

3- آینه اجسام را به همان اندازه نشان می دهد. عیب ها یا خوبی ها را کوچک یا بزرگ نمی کند. بزرگنمایی یا کوچک نمایی از خواص آینه تخت نیست.

4- اطلاعاتی که آینه می دهد فقط به خود شخص است نه به دیگران

5- اطلاعاتش رو در رو است و مثل شانه ، مو به مو در پشت سر نمی گوید.

6- بدون سرو صدا است و کسی دیگر مطلع نمی شود.

امید است همه آینه باشیم و برخورد خوبی با آینه داشته باشیم.

آینه چون روی تو بنمود راست

خود شکن! آینه شکستن خطاست.

/ 0 نظر / 32 بازدید